Tài trợ xuất khẩu cơ cấu (SEF) cung cấp các giải pháp tài chính về vốn trung hạn và dài hạn để mua sắm các thiết bị lớn cho các khách hàng trên khắp thế giới của ANZ với sự ủng hộ của Chính phủ các nước thuộc khối OECD cũng như các nước không thuộc OECD thông qua các tổ chức Tín dụng xuất khẩu (Export Credit Agencies – ECA).

Có rất nhiều dạng tài trợ xuất khẩu nhưng các dạng tài trợ này thường bao gồm việc cấp khoản vay cho người mua hàng hóa và dịch vụ từ các nước thuộc khối OECD hay không thuộc khối OECD, ví dụ như Trung Quốc với mức cho vay tối đa là 85% trị giá hợp đồng. Việc cho vay này bao gồm tất cả các rủi ro còn lại trong Tín Dụng cho người mua (tức là từ 0-10% không được chi trả bởi tổ chức Tín dụng xuất khẩu – ECA). Bổ sung cho sản phẩm cho vay Tín dụng cho người mua, sản phẩm tài trợ xuất khẩu SEF có khả năng sắp xếp và cấu trúc phần vay thương mại cho khoản 15% giá trị hợp đồng không được bảo đảm bằng phần Tín dụng cho người mua, cũng như những khoản vay thương mại cần thiết khác cho các chi phí khác của dự án.

Chúng tôi thường cho vay bằng các ngoại tệ mạnh.

Phòng tín dụng xuất khẩu của chúng tôi cung cấp các giải pháp tín dụng xuất khẩu cho người mua và người bán các thiết bị và dịch vụ vốn. Ngoài ra, các nhân viên của chúng tôi đều là những chuyên gia tư vấn và thu xếp tín dụng xuất khẩu cũng như bảo hiểm từ những công ty bảo hiểm không thuộc chính phủ, liên quan tới thiết bị, tài nguyên và vốn.

Nếu doanh nghiệp cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi. Nếu doanh nghiệp muốn, chúng tôi sẽ sắp xếp để tới gặp mặt và trao đổi với doanh nghiệp.