skip to log on skip to main content
VoiceOver users please use the tab key when navigating expanded menus

Thông báo miễn trừ trách nhiệm – Việt Nam

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Các điều khoản của thông báo miễn trừ trách nhiệm này (“Thông Báo”) áp dụng đối với trang web của Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên ANZ (Việt Nam) “ANZ”. Vui lòng đọc kỹ Thông Báo này.

Bằng cách truy cập vào trang web này/hoặc sử dụng những thông tin trên trang web này Quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi Thông Báo này. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản và điều kiện của những sản phẩm và dịch vụ cụ thể và Thông Báo này, các điều khoản và điều kiện của những sản phẩm và dịch vụ cụ thể đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Trang web này chủ yếu được dành cho những người truy cập tại Việt Nam. Những sản phẩm và dịch vụ được đề cập trong trang web này chỉ được cung cấp tại những quốc gia và vào từng thời điểm mà ANZ có thể cung cấp một cách hợp pháp. Nội dung của trang web này không được dành cho những chủ thể được đặt hoặc cư trú tại các quốc gia mà việc phân phối tài liệu này bị ngăn cấm.

Để thuận tiện, trang web này có thể bao gồm những đường dẫn đến những trang web khác của Tập Đoàn ANZ. Những sản phẩm và dịch vụ được đề cập trong những trang web này có thể chỉ được cung cấp cho những chủ thể được đặt hoặc cư trú tại quốc gia cụ thể đó. Nội dung của những trang web này có thể không được dành cho những chủ thể được đặt hoặc cư trú tại các quốc gia ngăn cấm sự phân phối những nội dung này. Các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng trang web của từng công ty thuộc Tập Đoàn ANZ có thể khác nhau và Quý vị cần đọc những điều khoản và điều kiện áp dụng này.

Những tài liệu trong trang web này không được xem là lời đề nghị hoặc khuyến nghị nào đối với bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia nào về việc mua hoặc bán các sản phẩm đầu tư hoặc nhận tiền gửi từ người đó nếu việc mời chào, đề nghị hoặc khuyến nghị như vậy là bất hợp pháp tại những quốc gia này. 

Sử dụng trang web

Những thông tin được cung cấp trong hoặc qua trang web này không được xem là có thể thay thế cho bất kỳ ý kiến tư vấn nào. Quý vị tự chịu trách nhiệm và mọi rủi ro đối với những quyết định mà mình đưa ra dựa trên những thông tin này.

Mặc dù ANZ cố gắng cung cấp những thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật được lấy từ những nguồn được cho là đáng tin cậy, ANZ không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc cam kết nào, dù là ngụ ý hay rõ ràng, về sự chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật của những thông tin được cung cấp trong hoặc qua trang web này.

ANZ quản lý và duy trì trang web này tại Việt Nam và không đảm bảo rằng những thông tin được cung cấp trong hoặc qua trang web này là phù hợp hoặc có thể truy cập được tại các quốc gia khác, Nếu Quý vị sử dụng trang web này tại các quốc gia khác, Quý vị phải chịu trách nhiệm tuân thủ với các quy định pháp luật áp dụng tại quốc gia đó.

ANZ không đảm bảo hoặc cam kết rằng trang web này có thể vận hành mà không có lỗi hoặc không bị gián đoạn.

Việc sử dụng trang web này nếu ngăn cản việc sử dụng của những người truy cập internet khác, làm nguy hại/gây nguy hiểm đến sự vận hành của trang web và/hoặc ảnh hưởng đến những thông tin được cung cấp trong hoặc qua trang web này hoặc phần mềm cơ sở, sẽ không được phép thực hiện. 

Thông tin, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba

Khi ANZ cung cấp đường dẫn đến những trang web của một bên thứ ba, việc cung cấp đường dẫn như vậy không có nghĩa là ANZ đồng ý với những sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp tại hoặc thông qua những trang web này. Quý vị chịu mọi rủi ro trong việc sử dụng những đường dẫn này và ANZ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với nội dung, việc sử dụng hoặc việc có thể truy cập được của những trang web này. ANZ không xác minh sự xác thực, sự chính xác, sự hợp lý, sự đáng tin cậy và sự hoàn chỉnh của bất kỳ nội dung nào của những trang web này. 

Quyền sở hữu trí tuệ

ANZ, hoặc chủ sở hữu có liên quan, bảo lưu tất cả quyền (bao gồm quyền tác giả, quyền thương hiệu, quyền sáng chế và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác) liên quan đến tất cả thông tin được cung cấp trên hoặc thông qua trang web này (bao gồm tất cả phần chữ viết, hình ảnh và logo). Quý vị không được sao chép, tải về, công bố, phân phối hoặc sao lại bất kỳ thông tin nào được đề cập trong trang web này dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của ANZ hoặc sự chấp thuận phù hợp của chủ sở hữu có liên quan. Tuy nhiên, Quý vị có thể in và/hoặc tải về thông tin trên trang web này để sử dụng cho mục đích cá nhân. 

Liên lạc qua mạng

Những nội dung Quý vị gửi cho ANZ bằng e-mail có thể không được an toàn. ANZ khuyến nghị Quý vị không nên gửi bất kỳ thông tin mật nào cho ANZ qua e-mail. Nếu Quý vị quyết định gửi e-mail cho ANZ, Quý vị chấp nhận rủi ro là nội dung e-mail có thể bị chặn, bị sử dụng sai mục đích và bị chỉnh sửa bởi một bên thứ ba. 

Miễn trừ trách nhiệm

ANZ cũng như các giám đốc, nhân viên, người đại diện, đại lý hoặc nhà thầu của ANZ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, tổn thất do hậu quả liên đới, tổn thất mang tính trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn đến tổn thất về lợi nhuận (cho dù ANZ có được thông báo trước về khả năng xảy ra của những tổn thất này) phát sinh từ, bao gồm nhưng không giới hạn đến, (i) bất kỳ sai sót, virus và bất kỳ sự cố nào gây ra cho bất kỳ thiết bị và phần mềm khác nào liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, (ii) thông tin được cung cấp trong hoặc thông qua trang web này, (iii) sự ngăn cản, chỉnh sửa hoặc sử dụng sai mục đích đối với thông tin được chuyển đến ANZ hoặc được chuyển đến Quý vị, (iv) sự vận hành hoặc khả năng truy cập của trang web này, (v) việc sử dụng trang web này sai mục đích, (vi) việc mất dữ liệu, (vii) việc tải về hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào có thể được truy cập qua trang web này, hoặc (viii) các tranh chấp khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Luật áp dụng

Trang web này và Thông Báo này được điều chỉnh và được giải thích theo pháp luật Việt Nam. Tất cả mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thông Báo này sẽ được đệ trình lên tòa án Việt Nam để giải quyết. 

Các bản sửa đổi

ANZ bảo lưu quyền thay đổi những thông tin được cung cấp trong hoặc qua trang web này, bao gồm những điều khoản của Thông Báo này, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Quý vị cần thường xuyên kiểm tra những thông tin được cung cấp trong hoặc qua trang web này, bao gồm các điều khoản của Thông Báo này để cập nhật những sự thay đổi này.

Nghị Định 13 về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Thông báo bảo mật thông tin

Giới thiệu về Thông báo bảo mật thông tin

Thông báo bảo mật thông tin này được áp dụng cho website này, được điều hành bởi Tập đoàn ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Úc và New Zealand (ABN 11 005 357 522) (“ANZ”) với tên miền là www.anz.com/vietnam). Website ANZ được điều hành đại diện cho ANZ và các bộ phận liên quan khác (được biết tới là “Tập đoàn ngân hàng Úc và New Zealand”. Những thông tin được đề cập tới trong Thông báo bảo mật thông tin này có thể được chia sẻ giữa những thành viên của Tập đoàn ngân hàng Úc và New Zealand.

Thông báo bảo mật thông tin này cũng có thể được áp dụng với những dịch vụ do ANZ cung cấp trên những website được điều hành bởi bên thứ ba. Nếu điều này xảy ra, trên những website đó sẽ có thông báo để khách hàng tham khảo tới Thông báo bảo mật thông tin này.

ANZ hiểu và thông cảm việc khách hàng khi truy cập website của ANZ, rất quan tâm tới vấn đề bảo mật thông tin và tính bảo mật của những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể có thể biết được khi bạn truy cập vào website của chúng tôi. ANZ cam kết sẽ bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng. Thông báo bảo mật thông tin này của ANZ sẽ giải thích cho khách hàng biết được cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin của khách hàng khi truy cập vào website của ANZ.

Khi phát triển các website của ANZ cũng như khi sử dụng những công nghệ tiên tiến hơn, ANZ sẽ vẫn tiếp tục cố gắng mang tới cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất và một website ngày một hiệu quả hơn. ANZ khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo bảo mật thông tin của chúng tôi để cập nhật những thay đổi trong Thông báo này.

Chính sách bảo mật thông tin của ANZ giải thích cách mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ những thông tin mật của khách hàng. Những nguyên tắc trong Chính sách bảo mật thông tin của ANZ cũng sẽ được áp dụng với các website của ANZ.

Bên cạnh những điều khoản trong Thông báo bảo mật thông tin này, sẽ có những điều khoản bảo mật thông tin cụ thể trong một số nội dung của website. Bởi vì những điều khoản này liên quan trực tiếp đến việc bảo mật thông tin của khách hàng nên khách hàng cần đọc những điều khoản này trên từng mục cụ thể của website. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa những điều khoản trong Thông báo bảo mật thông tin này và những điều khoản được bổ sung trong từng phần nội dung cụ thể của website thì những điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng.

Tính bảo mật của thông tin

ANZ tiến hành những bước hợp lý để đảm bảo bảo mật các cookie và thông tin cá nhân phù hợp với Điều kiện sử dụng các website ANZ và Thông báo bảo mật thông tin này. Nếu trình duyệt của bạn được cài đặt phù hợp, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết thông tin bạn đang gửi đi sẽ được an toàn (mã hóa) hay không (không được mã hóa). Nếu thông báo thông tin an toàn, thì hiện tại ANZ đang sử dụng công cụ mã hóa 128 bit SSL.

ANZ thường xuyên theo dõi những tiến triển trong công nghệ bảo mật và mã hóa. Tuy nhiên, thật không may là không thể có sự an toàn tuyệt đối với việc truyền thông tin qua mạng Internet. Vì vậy, dù ANZ cố gắng hết sức để bảo vệ những thông tin này, ANZ cũng không thể chắc chắn hay bảo đảm tính an toàn những thông tin khách hàng gửi cho chúng tôi thông qua những sản phẩm/dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và những rủi ro đó sẽ do khách hàng chịu.

ANZ thường xuyên xem xét phát triển các công nghệ về an ninh và mã hóa. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền tải qua đường internet là hoàn toàn an toàn. Do đó, mặc dù ANZ cố gắng nỗ lực để bảo vệ các thông tin, ANZ cũng không thể đảm bảo hoàn toàn về sự an toàn của các thông tin mà bạn gửi trực tuyến cho chúng tôi, các bạn vẫn có thể gửi qua internet với rủi ro thuộc về bạn. Khi chúng tôi nhận được các thông tin gửi tới, chúng tôi sẽ có các bước chính xác và hợp lý trong việc đảm bảo an ninh thông tin hệ thống của ANZ.

Đảm bảo an ninh

ANZ cam kết phòng chống lừa đảo trực tuyến. Chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi của bạn bằng cách đảm bảo tiêu chuẩn an ninh ở mức cao nhất. Vì lý do an toàn, chúng tôi khuyến cáo các bạn nên giữ bí mật về số tài khoản ngân hàng của bạn vào mọi lúc. Nên tránh việc vô tình hay cố tình chia sẻ, cung cấp, hoặc khuyến khích việc sử dụng các thông đó bởi người khác. Trong trường hợp các giao dịch trái phép không do lỗi của bạn, ANZ cam kết bồi hoàn cho bạn toàn bộ số tiền thiệt hại do các giao dich trái phép.

Số ID của bạn và Tài khoản ngân hàng trực tuyến nên được giữ an toàn và bí mật vào mọi lúc. Không được chia sẻ các thông tin bí mật này tới bất kỳ ai. Chúng tôi không khuyến khích việc ghi lại các thông tin trên giấy. Tuy nhiên nếu bạn quyết định giữ lại một bản ghi chép, bạn nên đảm bảo rằng nó được giữ bí mật và an toàn. ANZ sẽ không bao giờ hỏi bạn về thông tin mật mã của tài khoản. Bạn nên ghi nhớ chi tiết này. Phải cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn các ID và Mật khẩu. Nên tránh việc sử dụng các thông tin dễ có khả năng bị nhận dạng ví dụ tên, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh. Bạn phải thông báo cho ANZ ngay lập tức nếu bạn tin rằng, hoặc nghi ngờ rằng ID và mật khẩu của bạn đã bị mất hoặc lộ tới nguời khác và đã có những giao dịch trái phép được thực hiện.

Các thông tin được thu nhập

Các thông tin mà ANZ thu thập về bạn là phụ thuộc và các cơ sở cung cấp trên trang web của ANZ.

Nếu bạn vào một khu vực không đựợc bảo vệ tại trang web ANZ (là nơi mà bạn không bị yêu cầu phải đăng nhập), để đọc, hay là tải thông tin, hệ thống của chúng tôi sẽ ghi lại ngày giờ mà bạn truy cập, số lượng trang web đã xem và cả các thông tin tải về. Tuy nhiên, hệ thống của chúng tôi không ghi lại bất kỳ một thông tin có khả năng nhận dạng nào.

Trang web ANZ cung cấp các phương tiện tương tác bao gồm các công cụ như hoạch định ngân sách, máy tính tiền vay cá nhân, cũng như các cuộc điều tra tham khảo và hồ sơ trực tuyến.

Nếu như bạn có dùng bất kỳ các phương tiện nào ví dụ như hoạch định ngân sách và máy tính khoản vay cá nhân, chúng tôi không hề ghi lại bất kỳ một thông tin cá nhân nào mà bạn điền vào khi sử dụng các công cụ trên. Tuy nhiên có ngoại lệ, khi bạn dùng công cụ tính hoạch định ngân sách, công cụ này cho phép bạn tạm dừng hoặc lưu lại các kế hoạch và có thể được sử dụng vào lần sau. Trong trường hợp đó thì các thông tin sẽ được lưu trữ tại hệ thống của chúng tôi và điều đó cho phép bạn tiếp tục hoàn thành việc hoặc đinh. Bất kỳ các thông tin nào được lưu lại cũng không bị coi bởi ANZ.

Nếu như bạn quyết định hoàn thành một bản hồ sơ hoặc phiếu điều tra trực tuyến, các thông tin mà bạn cung cấp sẽ chỉ được thu thập bởi ANZ. Nếu bạn thoát ra khỏi chương trình lập hồ sơ hoặc phiếu điều tra bất kỳ lúc nào, các thông tin bạn khai báo sẽ được xóa bỏ. Bạn có thể tạm dừng hoặc lưu lại hồ sơ trực tuyến, ví dụ như bạn muốn hoàn thành vào một thời điểm khác, các thông tin mà bạn điền vào sẽ được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi và bạn có thể hồi phục nó khi bạn muốn tiếp tục làm hồ sơ. Tuy nhiên thông tin này chỉ được lưu trữ trong thời gian 30 ngày, sau đó thông tin này sẽ bị xóa. Các hồ sơ trực tuyến sẽ không bị xem xét và xử lý bởi ANZ.

Trang Web của ANZ cũng có chứa các đường dẫn tới trang web của bên thứ ba có cung cấp các sản phẩm và dich vụ. Nếu như bạn truy cập vào trang web thứ ba thông qua ANZ, và các trang web đó có thu thập các thông tin về bạn, ANZ cũng sẽ thu thập các thông tin đó, cũng như có thể sử dụng các thông tin đó theo thỏa thuận với trang web của bên thứ ba.

Khi bạn truy cập vào các trang web của bên thứ 3 từ ANZ, các thông tin được lưu trữ, gọi là cookie, về sở thích của bạn và các thông tin khác có thể được chia sẻ giữa chúng tôi và trang web của bên thứ ba. Bạn có thể tin tưởng rằng các thông tin đó sẽ không thể khiến bạn bị nhận dạng, tuy nhiên nêu bạn có thể bị nhận dạng từ các thông tin này, chúng tôi sẽ xin sự đồng ý từ phía bạn trước khi sử dụng các thông tin này.

Các trang bên ngoài sẽ có khác văn bản về quyền bảo mật cá nhân và họ sẽ có trách nhiệm thực hiện các văn bản đó.

Tổng hợp các địa chỉ IP

ANZ rất cần tổng hợp các địa chỉ IP của bạn để bạn có thể tương tác với các phần khác nhau của trang web của ANZ. Các địa chỉ IP là đặc điểm nhận dạng của máy tính của bạn khi bạn truy cập internet.

Ví dụ, ANZ sẽ thu thập và lưu trữ các địa chỉ IP của bạn khi bạn đăng nhập vào trang Internet banking của ANZ. Đây là một phần của quy trình đảm bảo an ninh của trang web, ANZ sẽ sử dụng thông tin này để phát hiện và phòng chống các giao dịch lừa đảo trên Internet banking. Chúng tôi  lưu trữ địa chỉ IP của bạn vì lý do an ninh và kiểm tóan. Địa chỉ IP của bạn sẽ không bị sử dụng bởi ANZ hoặc là gửi cho bên thứ 3, ngoại trừ trường hợp có lừa đảo, ví dụ như các giao dịch không được phép tới hệ thống của bạn hoặc hệ thống của chúng tôi.

Quảng cáo và theo dõi

ANZ sử dụng trương trình Doubleclick International Asia BV để giới thiệu các chương trình quảng cáo của ANZ bao gồm các baner và quảng cáo có đặt tại trang web của bên thứ 3 (“Công ty quảng cáo”).

Khi bạn xem một quảng cáo của ANZ trên trang web của bên thứ 3, công ty quảng cáo sẽ sử dụng các cookie và trong một số trường hợp là “web beacons” để tổng hợp các thông tin như.

 • Hệ thống bạn truy cập vào
 • Loai trình duyệt của bạn
 • Ngày giờ bạn truy cập
 • Hiệu suất của các nỗ lực quảng cáo

Khi bạn truy cập vào trang web của ANZ sau khi xem quảng cáo của ANZ trên trang web của bên thứ 3, các công ty quảng cáo sẽ thu thập các thông tin này về các ứng dụng mà bạn sử dụng trên trang web của ANZ và về việc bạn đã hoàn thành bất kỳ một hồ sơ nào.

Thêm vào đó, ANZ cũng hợp tác với các công ty dưới đây để thu thập thông tin của bạn về việc bạn sử dụng trang web của ANZ như thế nào:

 • Neilsen//NetRatings
 • Ominiture

(công ty theo dõi), các công ty theo dõi này cũng sử dụng các cookie để thu thập các thông tin tương tự như các công ty quảng cáo.

Các công ty quảng cáo và các công ty theo dõi khách hàng sẽ sử dụng các thông tin này để lập một bản phân tích thống kê về tất cả các hành vi của người sử dụng, tuy nhiên các thông tin đó không bao gồm các thông tin cá nhân. ANZ sử dụng các phân tích đó để lập các phương án quảng cáo hiệu quả và phục vụ lợi ích của khách hàng trong các bộ phận khác nhau của trang web ANZ. Việc không thu thập các thông tin khách hàng đã trở thành các quy định cơ bản, do đó không công ty nào được phép xử lý các thông tin cá nhân. Tuy nhiên nếu các thông tin này bị tự động tổng hợp, các công ty trên phải tuân thủ các thỏa thuận với ANZ để đảm bảo tính bảo mật của các thông tin cá nhân.

Chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin tổng hợp bởi một công ty quảng cáo, chỉ là các con số tổng hợp, tới bên thứ ba bao gồm nhà quảng cáo hoặc các công ty quảng cáo tiềm năng.

Bạn có thể từ chối hoặc tránh sử dụng Doubleclick cookie. Bạn có thể thoát ra khỏi chương trình theo dõi Doubleclick bất cứ khi nào trong hệ thống DoubleClick, bao gồm cả trang web của ANZ.

Cookie

Chúng tôi sử dụng Cookie như là một phần thiết yếu của các tương tác giữa chúng tôi và trình duyệt của bạn. Mục đích chính là để cung cấp dịch vụ tốt hơn và gần gũi hơn tới khách hàng và hoạt động hiệu quả hơn.

Một cookie là một văn bản nhỏ đặt trên máy tính của bạn bởi trang web chủ. Một cookie có thể sử dụng sau đó bởi hệ thống trang chủ của chúng tôi. Các cookie thường được sử dụng trên web và bạn có thể lựa chọn và xác lập các sở thích và lụa chọn của bạn trên cookie.

ANZ sử dụng các cookie cho 2 mục đích. Chúng tôi bố trí một cookie cho mỗi trình duyệt truy cập vào hệ thống của ANZ. Các cookie này không cho phép chúng tôi tổng hợp các thông tin có khả năng nhận dạng bạn. Các cookie này được sử dụng với mục đích:

 • Để phân phối các mã số định dạng của ANZ tới trình duyệt của bạn( tuy nhiên chúng tôi không thể phân biệt bạn từ số này)
 • Để phân biệt nêu bạn đã từng ghé thăm trang web ANZ
 • Phân biệt các trang web bạn đã ghé thăm cũng như các trang web do bên thứ 3 cung cấp
 • Vì lý do an ninh

Hầu hết các trang web của ANZ được quản lý bởi dạng cookie này.

Theo đó, nếu bạn muốn sử dụng đầy đủ các tiện ích của trang web ANZ, bạn phải chấp nhận sử dụng cookie.

ANZ cũng sử dụng các cookies cho các hoạt động an ninh trên trang web ANZ (nơi mà trang web ANZ sử dụng mã hóa). Các cookie này được sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có lý do về an ninh và các lý do cá nhân. Nếu như trình duyệt của bạn được cài đặt để từ chối tất cả các cookie, bạn sẽ không thể được bảo vệ từ trang web ANZ, nơi mà có đòi hỏi cookie để được tham gia. Các dich vụ đó bao gồm (tuy nhiên không giới hạn):

 • Các hồ sơ trực tuyến
 • Các phiếu điều tra trực tuyến

Bạn vẫn có thể sử dụng một vài trang web thông tin cơ bản nếu bạn không chấp nhận sử dụng cookies.

Cách chúng tôi xử lý thư điện tử

Chúng tôi sẽ bảo toàn nội dung của bất kỳ thư điện tử nào mà bạn gửi cho chúng tôi, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có các yêu cầu từ pháp luật. Các thư điện tử của bạn có thể được giám sát bởi các nhân viên của ANZ vì các lý do an ninh trong đó bao gồm các email khả nghi; các phản hồi của chúng tôi cũng được giám sát để phục vụ cho việc đảm bảo chất lượng phục vụ.

Sử dụng và công bố thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng hoặc công bố các thông tin các nhân hoặc các thông tin thu nhận được từ cookie với sự tuân thủ các điều luật của chính sách bảo mật thông tin cá nhân của ANZ, các điều khoản thêm hoặc có liên quan tới sự riêng tư mà có liên quan tới một số bộ phận nhất định của trang web ANZ, hoặc là có được đề cập tới từ Thông báo về bảo mật thông tin cá nhân.

Chấp thuận và thay đổi tới Thông báo bảo mật và giữ bí mật thông tin cá nhân

Bạn đã công nhận và chấp nhận rằng việc bạn sử dụng trang Web của ANZ cho thấy sự chấp thuận của bạn với các điều khoản sử dụng và Thông báo bảo mật thông tin cá nhân.

Đây là các điều khoản hiện hành của Thông báo về bảo mật và bí mật thông tin cá nhân. Văn bản trên sẽ thay thế các điều khoản trước đây có đăng tải trên trang web của ANZ cho tới thời đỉểm hiện tại. ANZ có quyền sửa đổi Thông báo về bảo mật thông tin cá nhân bằng cách công bố các thông tin về sự thay đổi trên trang web của ANZ.

Với việc thông báo trên trang web, ANZ đã cung cấp đầy đủ các thông tin về sự thay đổi.

 

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.

Theo Quy Định
a. Đạo luật Dodd-Frank (PDF)

Theo Dịch Vụ Ngân Hàng
a. Dịch Vụ Ngoại Hối Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp (PDF)

Theo Quốc Gia
a. Hoa Kỳ (PDF) 
b. Việt Nam

   

Top