skip to log on skip to main content
VoiceOver users please use the tab key when navigating expanded menus

ANZ Transactive - APEA

ທຸລະກໍາການທະນາຄານທີ່ງ່າຍດາຍແລະເຂົ້າເຖິງໄດ້ທົ່ວພາກພື້ນ ອາຊີ, ປາຊີຟິກ, ເອີລົບ ແລະ ອາເມລິກາ

ລາວ | English

ທ່ານເຂົ້າສູ່ ANZ Transactive ໂດຍການ login ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Logon with your User ID & Password

Logon with your VASCO Digipass token

 

ຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນແລະເຄື່ອງມືຊ່ວຍເຫຼືອ

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ANZ Transactive Resource Central ແລະ ລາຍລະອຽດອື່ນຕາມຫົວຂໍລຸ່ມນີ້:

ANZ Transactive Resource Central

ANZ Transactive Demonstration

ຊ່ອງທາງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານໃຫ້ບໍລິການ ANZ Transactive ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆຂອງທ່ານໄດ້ເປັນພາສາອັງກິດ:

ໂທລະສັບ: 
+65 6637 7676 or +65 6637 7678

ຊ່ວງເວລາບໍລິການ:
6.00 ເຊົ້າວັນຈັນ ຫາ 6.00 ເຊົ້າວັນເສົາ

ອີເມວ:
ebankingservicelaos@anz.com

Top