skip to log on skip to main content
VoiceOver users please use the tab key when navigating expanded menus

ຕິດຕໍ່ ANZ

ລາວ | English

ກຸ່ມທະນາຄານ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນີວຊິແລນຈຳກັດ, ສາຂາລາວ 

ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່

33 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856 21 222700
ແຟັກ: +856 21 213513
ອີເມວ: ClientServices.Laos@anz.com

ປ່ອງບໍລິການຂອງເອເອັນແຊັດ

ຊັ້ນນຶ່ງ, ຕຶກເອເອັນແຊັດອາຄານພານິດ,
ຫ້ອງຮັບຮອງລູກຄ້າປະເພດທຸລະກິດ

33 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ,
ບ້ານຫັດສະດີເມືອງຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສ.ປ.ປ ລາວ

ຊ່ວງເວລາການເຮັດວຽກ

8.00 ຫາ 17.00 ແຕ່ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ

ຊ່ວງເວລາບໍລິການ

8.30 ຫາ 15.30 ແຕ່ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ
(ຍົກເວັ້ນວັນພັກທາງລັດຖະການ)

ຄຳຕຳນິຕິຊົມຂອງທ່ານແມ່ນມີຄຸນຄ່າສຳຫຼັບພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈ ແລະ ສຳນຶກເຖິງຄຸນຄ່າຕໍ່ກັບຄຳຕຳນິຕິຊົມຂອງທ່ານໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າຫາກທ່ານມີ ຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳເຫັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານ ຝ່າຍສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າ ຕາມລາຍລະອຽດລະບຸຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ອີເມວ: CustomerAdvocate.Laos@anz.com

Top