skip to log on skip to main content
VoiceOver users please use the tab key when navigating expanded menus

ຂ່າວສານ

ແຈ້ງການເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ

ແຈ້ງການປັບປຸງຂອງເງື່ອນໄຂທະນາຄານທົ່ວໄປ

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ

ການປ່ຽນເປັນສາຂາ

ຄໍາຖາມທ່ີຖືກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບການປ່ຽນເປັນສາຂາ

 

ບົດລາຍງານການເງິນປະຈໍາປີ

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳ ປີ 2022

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳ ປີ 2021

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳ ປີ 2020

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳ ປີ 2019

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳ ປີ 2018

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳ ປີ 2017

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳ ປີ 2016

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳ ປີ 2015

ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳ ປີ 2014

 

ບົດລາຍງານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 2 ປີ 2023

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 1 ປີ 2023

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 4 ປີ 2022

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 3 ປີ 2022

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 2 ປີ 2022

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 1 ປີ 2022

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 4 ປີ 2021

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 3 ປີ 2021

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 2 ປີ 2021

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 1 ປີ 2021

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 4 ປີ 2020

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 3 ປີ 2020

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 2 ປີ 2020

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 1 ປີ 2020

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 4 ປີ 2019

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 3 ປີ 2019

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 2 ປີ 2019

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 1 ປີ 2019

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 4 ປີ 2018

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 3 ປີ 2018

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 2 ປີ 2018

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 1 ປີ 2018

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 4 ປີ 2017

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 3 ປີ 2017

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 2 ປີ 2017

ຖານະການເງິນໄຕມາດ 1 ປີ 2017

Top