Sản phẩm đầu tư cơ cấu là những giải pháp được biến đổi nhằm cung cấp cho nhà đầu tư những cơ hội đầu tư duy nhất, là những cơ hội mà họ không thể tiếp cận một cách trực tiếp và kịp thời. Những sản phẩm này tận dụng lợi thế của quan điểm cơ bản nhằm nâng cao doanh thu, đồng thời duy trì một mức độ bảo hộ vốn nhất định.

Đặc điểm của sản phẩm này là:

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm Đầu tư cơ cấu của ANZ.