ANZ tham gia tích cực trên thị trường công cụ phái sinh lãi suất. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các công cụ bảo hộ tài chính thích hợp để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của bạn. Sản phẩm của chúng tôi giúp bạn tự bảo hiểm khỏi những rủi ro về lãi suất hoặc thay đổi hồ sơ rủi ro cho phù hợp với điều kiện của bạn.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của đội ngũ chuyên gia về sản phẩm của chúng tôi tại các văn phòng ở từng khu vực, tại ANZ Việt Nam chúng tôi cung cấp sản phẩm Hoán đổi lãi suất và Hoán đổi tiền tệ chéo, bao gồm cả các giao dịch hoán đổi tiền đồng Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm Công cụ phái sinh lãi suất của ANZ.