Tài trợ xuất khẩu

Việc phải thanh toán để mua hàng hóa và dịch vụ chế biến có thể gây ảnh hưởng xấu đến lượng vốn lưu động của doanh nghiệp. Sử dụng các giải pháp tài trợ xuất khẩu của ANZ, doanh nghiệp có thể giải phóng nguồn vốn lưu động của mình để phục vụ những nhu cầu kinh doanh khác.

Tài trợ nhập khẩu

Các giải pháp tài trợ nhập khẩu của ANZ giúp doanh nghiệp thực sự linh hoạt với nguồn vốn lưu động của mình.

Đặc điểm:       

Tăng cường luồng tiền: tín dụng trước hoặc sau khi giao hàng giúp doanh nghiệp cải thiện luồng tiền bằng cách tài trợ kinh phí để mua hay sản xuất hàng hóa trong thời gian đợi người mua thanh toán. Tài trợ thương mại trong khoảng thời gian hàng nhập khẩu được thanh toán và thời gian bán được hàng hóa. Giúp doanh nghiệp bảo đảm được những điều khoản thương mại có lợi.

Các điều kiện và điều khoản sẽ được cung cấp nếu bạn yêu cầu. Phí và lệ phí hợp lý.