Hỗ trợ doanh nghiệp của bạn phát triển

Thu xếp bảo lãnh là một điều thường xảy ra trong kinh doanh khi các doanh nghiệp tham gia bỏ thầu cho các dự án yêu cầu vốn lớn. Vì vậy, các doanh nghiệp khi dành được các hợp đồng này thường được yêu cầu phải được bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Nếu như doanh nghiệp cần được giúp đỡ, các sản phẩm Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng của ANZ sẽ là một giải pháp thích hợp.

Dịch vụ bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng của ANZ giúp:

Các điều kiện và điều khoản sẽ được cung cấp nếu bạn yêu cầu. Phí và lệ phí hợp lý.