Để lấy mẫu đăng ký, hãy liên hệ Giám đốc Tài chính Doanh Nghiệp của Ban DNVVN hoặc liên hệ với chi nhánh ANZ tại địa phương của bạn trong các ngày làm việc và họ sẽ gửi tới bạn bộ tài liệu eBiz ANZ bao gồm các thông tin chi tiết về sản phẩm và mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ.

Để đăng ký sử dụng eBiz, hãy liên hệ với Giám đốc Tài chính Doanh Nghiệp của bạn hoặc chi nhánh ANZ tại địa phương.