Ngoài những khả năng riêng của mình, Ngân hàng ANZ còn có một mạng lưới ngân hàng liên kết nhằm thực hiện đầy đủ hàng loạt giải pháp về Khoản phải thu thích hợp cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp như:

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Quản lý Các khoản phải thu của ANZ