GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI MỞ TÀI KHOẢN

(Áp dụng đối với thực thể kinh doanh)

Công ty cư trú 100% vốn đầu tư nước ngoài

Công ty ở nước ngoài

Công ty liên doanh

Văn phòng đại diện

Văn phòng dự án của tổ chức nước ngoài

Đối tác nước ngoài tham gia vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Chi nhánh của các tổ chức kinh tế nước ngoài (tổ chức tài chính, bảo hiểm và các lĩnh vực khác)

GIẤY TỜ CẦN THIÉT KHI MỞ TÀI KHOẢN

(Áp dụng đối với thực thể kinh doanh của Việt Nam)

Các loại giấy tờ bắt buộc (Bản sao có công chứng hoặc các bản sao có thể nhìn thấy bản gốc)

Công ty nhà nước

Công ty TNHH

Công ty cổ phần

GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI MỞ TÀI KHOẢN

(Áp dụng đối với các Tổ chức ngoại giao nước ngoài/Tổ chức xã hội/Tổ chức phi lợi nhuận)

Các loại giấy tờ bắt buộc (Bản sao có công chứng hoặc các bản sao có thể nhìn thấy bản gốc)

Tổ chức phi chính phủ cư trú

Tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài

Đại sứ quán

Tổ chức phi lợi nhuận và Tổ chức xã hội của Việt Nam