Quý vị hiện đang đầu tư liên quan nhiều loại tiền tệ? Quý vị tìm kiếm cơ hội để đem về lợi nhuận cao hơn qua việc tận dụng những biến đổi ngoại hối? Vậy quý vị nên xem xét đầu tư vào sản phẩm Đầu tư song tệ của chúng tôi.

Sản phẩm Đầu tư Song tệ ANZ (DCI) là một sản phẩm đầu tư ngắn hạn có tiềm năng đem về cho nhà đầu tư số tiền cao hơn vào ngày đáo hạn. Nhà đầu tư sẽ lựa chọn bất kì ngoại tệ nào trong số các ngoại tệ tự do chuyển đổi, đến ngày đáo hạn tiền vốn và lãi suất sẽ được thanh toán bằng Đồng tiền cơ sở hoặc Đồng tiền Đối ứng thay thế, được chuyển đổi với tỷ giá hối đoái được ấn định trước.

Những lợi ích của Sản phẩm Đầu tư song tệ đem lại

Tuy nhiên, sản phẩm Đầu tư song tệ không được bảo toàn vốn và phụ thuộc vào bíến động tỷ giá hối đoái.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi Trung tâm khách hàng 24/7

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.