Kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2015, Sở Giao Dịch Lê Thái Tổ đổi tên thành Chi nhánh Lê Thái Tổ.