ບໍ່ວ່າທ່ານ ຫລື ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຈະຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານປານໃດກໍຕາມ ບັດວີຊ້າເດບິດ
ຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ລາວ ຈຳກັດ ເປັນເພື່ອນເດີນ ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ບໍ່ວ່າຈະ ເດີນທາງເພື່ອຈຸດປະສົງເຮັດວຽກ, ພັກຜ່ອນ ຫລື ຮຽນຕໍ່ຕ່າງ ປະເທດ, ທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ລາວ ຈຳກັດ ສາມາດ ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ນຳໃຊ້ເງິນຂອງ
ທ່ານຢ່າງ ສະ ດວກສະບາຍ, ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຕູ້ເອທີເອັມວີຊ້າ
ທົ່ວໂລກ. ມັນເປັນ ວິທີການທີ່ຈະນຳໃຊ້ເງິນຂອງ ທ່ານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ.
ຖ້າຕ້ອງການຢາກຈະສະໝັກ, ກະລຸນາໄປທີ່ສາຂາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶກສາກັບພະນັກ
ງານທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ລາວ ຈຳກັດ ຂອງພວກເຮົາ

*ມີຄ່າທຳນຽມ ສຳລັບບັດວີຊ້າເດບິດຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ລາວຈຳກັດ.