ານເປີດບັນຊີກັບທະນາຄານເອເອັນແຊັດລາວຳກັດ ແມ່ນມີຂັ້ນຕອນກະທັດຮັດ, ງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງ:

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເປີດບັນຊີຮ່ວມ, ຜູ້ທີ່ຈະເປີດທັງໝົດ ຕ້ອງນຳເອກະສານສະແດງຕົວມາພ້ອມ