ເຂົ້າເຖິງເງິນຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ ກັບເອທີເອັມ ຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ.

ນີ້ໝາຍເຖິງ ທ່ານສາມາດໃຊ້ເອທີເອັມ ຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ ເພື່ອ:

* ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັດເດບິດອັນດຽວກັນ