ບໍລິການ ANZ@Work ຊຸດຜົນປະໂຫຍດ ຈາກທະນາຄານ

ANZ  ສຳລັບທ່ານໂດຍສະເພາະ ເພາະວ່ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານ ແມ່ນລູກຄ້າທີ່ສຳຄັນຂອງ ທະນາຄານ ANZ ສະນັ້ນ ທ່ານຈິ່ງສົມຄວນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດ ເມື່ອທ່ານນຳເງິນມາຝາກນຳພວກເຮົາ.

ຊຸດຜົນປະໂຫຍດໃໝ່ ລ່າສຸດຂອງພວກເຮົານີ້ເອີ້ນວ່າ ANZ@Work ແລະ ມີໄວ້ບໍລິການສຳລັບພະນັກງານລູກຈ້າງທີ່ຮັບເງິນເດືອນໂດຍກົງຜ່ານບັນຊີຢູ່ທະນາຄານ ANZ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິາກນ ANZ@Work ລວມມີ:

ທັນທີທີ່ບໍລິສັດນາຍຈ້າງຂອງທ່ານລົງທະບຽນເພື່ອຄຸ້ມຄອງເງິນເດືອນຂອງທ່ານໂດຍ

ການໂອນເງິນໂດຍກົງເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານຢູ່ທະນາຄານ ANZ, ທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບ:

ປະເພດສ່ວນຫລຸດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆທີ່ຈະລວມຢູ່ໃນຊຸດບໍລິການ ANZ@Work
ຂອງທ່ານແມ່ນຈະຕ້ອງ ຜ່ານການ ຕົກລົງເຫັນ ດີນຳກັນ ລະຫວ່າງນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ
ແລະ ທະນາຄານ ANZ. ທ່ານສາມາດຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມນຳນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ.