ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ປະເພດຂອງການຮ້ອງຂໍ

ທີ່ຢູ່

ໝາຍເລກໂທລະສັບຕິດຕໍ່

ອີເມລ ເພື່ອຕິດຕໍ່

ANZ

ສາຂາ ລ້ານຊ້າງ
33 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ PO Box 5001
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856 21 222 700
ໂທລະສານ: +856 21 213 513
Online Enquiry
ANZ

ສາຂາ ປາກເຊ
ຖະໜົນ13 ໃຕ້, ໜ່ວຍ 15, ບ້ານໂພນສະຫວັນ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ເວລາເປີດ ໃຫ້ບໍລິການ
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ
ເວລາ 9.00 ເຖິງ 12.00 ແລະ 13.00 ເຖິງ 15.00

ໂທລະສັບ: +856 31 254 371
ໂທລະສານ: +856 31 254 361
Online Enquiry
ແຈ້ງບັດວີຊາ  ເສຍ/ຖືກຫຼັກ ຕິດຕໍ່ ໃນເວລາໂມງການ 9.00 ເຖິງ 17.00

-------------------------------------------------------
ກໍລະນີສຸກເສີນຕິດຕໍ່ນອກໂມງການ
ໂທລະສັບ: +856 21 222 700
ເລືອກລາຍການທີ 1 “ບັດເສຍ/ຖືກຫຼັກ”
----------------------------------
ມືຖື: +856 20 5552 9005
ມືຖື: +856 20 7852 9005