ຄໍາແນະນໍາປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງ

 

ທ່ານຈະຕ້ອງມີໂປແກມ Adobe Reader ເພື່ອອ່ານເອກະສານ PDF, ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ Adobe Reader ຟຣີ.