ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ (ລາວ) ຈຳກັດ

ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ລາວ ຈຳກັດ ມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະເປັນຜູ້ນໍາໜ້າທາງດ້ານ ຂະແໜງການທະນາຄານໃນລາວ ແລະ ເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈ ສຳລັບລູກຄ້າ, ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະບານ. ຈຸດມຸ້ງໝາຍເພື່ອນຳເອົາມາດຕະຖານລະບົບ ແລະ ການບໍລິການ ມາສູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຂະແໜງການທຸລະກິດຂ້າມຊາດ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍທີ່ເຮົາເໜັ້ນກ່ຽວກັບການ ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການຄ້າ, ຕະຫຼາດການເງິນ. ສຳລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ ແມ່ນເຮົາໄດ້ກະກຽມການ ບໍລິການສຳລັບລູກຄ້າກຸ່ມຄົນທີ່ມີເສດຖະກິດດີ ແລະ ບໍລິການເງິນຝາກປະຢັດ, ຝາກປະຈຳ ແລະ ບັນຊີກະແສລາຍວັນ ເພື່ອລູກຄ້າພາກສ່ວນບໍລິສັດແລະອົງການ.

ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນກິດຈະການຈາກ ການເປັນທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2007 ໂດຍການຊື້ຮຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ ຈາກ ທະນາຄານ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ, ເຊິ່ງເປັນ ທະນາຄານເອກະຊົນ ທີ່ເປີດກິດຈະການໃນລາວ ເປັນເວລາຍາວນານເຖິງ14ປີ.

ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ໄດ້ປ່ຽນເປັນເຈົ້າຂອງ ກິດຈະການທັງໝົດ 100% ໃນເດືອນ ສິງຫາ   ປີ 2010.

ກ່ຽວກັບກຸ່ມທະນາຄານອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈຳກັດ

ກຸ່ມທະນາຄານອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ດຳເນີນງານມາກວ່າ 175 ປີ. ເຊິ່ງພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງຄວາມໃວ້ວາງໃຈ ແລະ ໝັ້ນຄົງຕໍ່ກັບລູກຄ້າ, ຂາຮຸ້ນ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຕະຫຼາດໃນ 34 ປະເທດ ທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນງານຢູ່ ໃນອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ອາຊີ, ປາຊີຟິກ, ຕາເວັນອອກກາງ, ເອີລົບ ແລະ ອາເມລິກາ.

ພວກເຮົາໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນຫຼາຍຮູບແບບ ໂດຍມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 8 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີພະນັກງານ ທົ່ວໂລກຫຼາຍກ່ວາ 48,000 ຄົນ