ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ (ລາວ) ຈຳກັດ (ANZ)

ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ຈຳກັດ (ANZ) ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນກິດຈະການຈາກ ການເປັນທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2007 ໂດຍການຊື້ຮຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ ຈາກ ທະນາຄານ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ, ເຊິ່ງເປັນ ທະນາຄານເອກະຊົນ ທີ່ເປີດກິດຈະການໃນລາວ ເປັນເວລາຍາວນານເຖິງ14ປີ.

ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ໄດ້ປ່ຽນເປັນເຈົ້າຂອງ ກິດຈະການທັງໝົດ 100% ໃນເດືອນ ສິງຫາ   ປີ 2010.

ກ່ຽວກັບກຸ່ມທະນາຄານອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈຳກັດ (ANZ)

ກຸ່ມທະນາຄານອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈຳກັດ (ANZ) ຖືກຈັດເປັນປະເພດ ບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ, ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ລະດັບໂລກ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງເມວເບີນ ປະເທດອົດສະຕາລີ. ANZ ຖືກ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໄດ້ 170 ກວ່າປີມາແລ້ວ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນ 50 ທະນາຄານອັນດັບໃຫຍ່ ທີ່ສຸດ ຂອງໂລກ ຕາມການຈັດອັນ ດັບທີ່ອີງໃສ່ມູນຄ່າການຂາຍ, ກຳໄລ, ຊັບສິນ ແລະ ມູນຄ່າໃນ ຕະຫລາດ (Forbes 29.3.07). ANZ ມີຊັບສິນລວມມູນຄ່າ 347 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີກຳໄລສຸດທິໃນປີ 2007 ເກີນກວ່າ 4,1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

ກຸ່ມທະນາຄານອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນຈຳກັດ (ANZ) ດຳເນີນງານໃນອາຊີ ຜ່ານບັນດາທຸ ລະກິດ ຊຶ່ງ ANZ ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດທັງໝົດ ຢູ່ໃນ 12 ປະເທດ ແລະ ມີ 8 ຫຸ້ນສ່ວນ ໃນ 7

ປະ ເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ANZ ຍັງມີການດຳເນີນງານຢູ່ໃນ 13 ປະເທດໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ.

ກຸ່ມທະນາຄານອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈຳກັດ (ANZ) ມີມາດຕະຖານສິນເຊື່ອ ທີ່ຖືກຈັດ ຢູ່ໃນ ອັນດັບ AA (Standard & Poors 2007).