ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການຊອກຫາກ່ຽວກັບທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ແລະ ໂອກາດພາຍໃນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ແມ່ນໂດຍຜ່ານເວັບໄຊທ໌ ກ່ຽວກັບອາຊີບຢູ່ໃນທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ແລະ ພວກເຮົາ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກທ່ານສະໝັກ ໂດຍຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດສະໝັກຜ່ານເວັບໄຊທ໌
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານອີເມລນີ້ ANZ Careers