ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ

ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ

ໜຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ ແລະ
ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢາກມາ ຮ່ວມນຳພວກເຮົາ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢາກມາ ຮ່ວມນຳພວກເຮົາ

ດຶງດູດ ແລະ ມີພະນັກງານທີ່ມີ ຄວາມສາມາດທີ່ສຸດ

ໜ້າທີ່ວຽກງານ ຢູ່ທີ່ເອເອັນແຊັດ

ໜ້າທີ່ວຽກງານ ຢູ່ທີ່ເອເອັນແຊັດ

ຊອກໂອກາດເຮັດວຽກ
ໃນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ