ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນການຄ້າສາກົນ, ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ
ຈຳກັດ ໃຫ້ການອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການເງິນເພື່ອການຄ້າ ສຳລັບການນຳ ເຂົ້າ.
ການ​ບໍລິການ​ດ້ານການເງິນເພື່ອການຄ້າ ຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ຈຳກັດ
ສະໜອງໃຫ້ເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ (USD) ຫລື ເງິນຕາສະກຸນອື່ນທີ່ສາມາດຊື້-ຂາຍໄດ້ ຕາມ
 

ການສະເໜີ ແລະ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້.

      ສອງຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາມີຄື:

 

      * ອີງຕາມມາດຕະຖານ-ເງື່ອນໄຂເງິນກູ້ຂອງ ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ຈຳກັດ.