ການຄ້ຳປະກັນຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ ເປັນພັນທະທາງດ້ານການເງິນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ຝ່າຍທີສາມ ໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້. ການຄ້ຳປະກັນ, ຊຶ່ງຖືກຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປວ່າເປັນຮູບແບບຄວາມປອດໄພ, ສາມາດເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງ
ທ່ານເຂົ້າສູ່ໂຄງການ ແລະ ສັນຍາຕ່າງໆ.

ການຄ້ຳປະກັນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເນັ້ນໜັກສະເພາະໃສ່ຜູ້ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ແມ່ນການຄ້ຳປະກັນການ ປະມູນ, ການຄ້ຳປະກັນການຊຳລະລ່ວງໜ້າ, ການຄ້ຳປະກັນການດຳເນີນວຽກງານ, ການຄ້ຳປະກັນ ລ່ວງເວລາຮັກສາການສ້ອມແປງຄືນ.

ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ ຍັງໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນສຳລັບຫລາຍ ຈຸດປະສົງອື່ນໆອີກ, ເຊັ່ນ: ການຄ້ຳປະກັນດ້ານພາສີ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ.

 * ອີງຕາມມາດຕະຖານ-ເງື່ອນໄຂເງິນກູ້ ຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ.