ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ ສະໜອງການເງິນເພື່ອການຄ້າ ສຳລັບການສົ່ງ
ອອກເຊິ່ງ ສະໜອງໃຫ້ເປັນເງິນຕາສະກຸນຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້້.
ໃບສັ່ງ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຄ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກທີ່ປ່ຽນ​ມືໄດ້ ຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ ແລະ ໃບສັ່ງຈ່າຍເງິນຄ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກທີ່ສາມາດ​ຊື້​ຂາຍ​ຊ່ວງ​ລົດໄດ້ ຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດດຳເນີນການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜອງເງິນ ດ້ວຍ​ການ ນຳໃຊ້ເອກະສານການສົ່ງອອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ອັນນີ້ສາມາດ​ເສີມຂະຫຍາຍກະ​ແສເງິນສົດ ໃນທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ ດ້ວຍ​ການເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງເງິນທຶນກ່ອນການໄດ້ຮັບເງິນຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ເພື່ອ ໃຫ້ທ່ານສາມາດປະຕິບັດສັນຍາສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ​ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ມີ​ຄວາມອຸ່ນ​ອ່ຽນໃຈ.

* ອີງຕາມມາດຕະຖານ-ເງື່ອນໄຂເງິນກູ້ ຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ