ການນຳເຂົ້າ

ການນຳເຂົ້າ

ຮັກສາລະດັບ
ການແຂ່ງຂັນໃນ
ການຄ້າສາກົນ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການຈັດຫາທຶນ ເພື່ອການ
ສົ່ງອອກ ໃນສະກຸນເງິນໃຫຍ່
ໃນອັດຕາ ແບບແຂ່ງຂັນ

ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ

ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ

ANZ ມີການຄ້ຳປະກັນໃຫ້
ສຳລັບຫລາກຫລາຍຈຸດປະສົງ

ເພື່ອສ້າງໂອກາດດ້ານການຄ້າສາກົນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບບໍລິສັດຂອງທ່ານ, ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນທ່ານຕ້ອງ
ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນຍຸດທະສາດ ທີ່ສາມາດດຳເນີນວຽກງານຮ່ວມກັບທ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ
ໃຫ້ ບັນລຸເປົ້າໝາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້.ໃນຖານະຜູ້ຖືຫຸ້ນ ຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ
ຈຳກັດ, ກຸ່ມທະນາຄານອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈຳກັດ (ANZ)
ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກຸ່ມທະນາຄານສາກົນອັນດັບຂັ້ນແນວ ຂັ້ນແນວໜ້າຂອງ ໂລກ ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍສຳນັກງານ​ສາຂາ
ແລະ ທະນາຄານທີ່​ມີ​ສາຍ​ພົວພັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກະຈາຍ ຢູ່ທົ່ວໂລກ.
ANZ ໄດ້ມີພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ, ມີສຳນັກ ງານສາຂາຢູ່ເອີຣົບ
ແລະ ສະຫະລັດອະເມລິກາ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໝັ້ນຄົງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດອາ ຊີ-ປາຊີຟິກ.ທະນາຄານ
ເອເອັນແຊັດ ຈຳກັດ ສະໜອງຜະລິດ
ຕະພັນດ້ານການບໍລິການເພື່ອການ ຄ້າໃນຫລາຍຮູບແບບ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ
ດ້ານການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານ. ການພົວພັນຂອງພວກເຮົາກັບບັນດາບໍລິສັດສາກົນ ແລະ
ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດບວກກັບຄວາມຮູ້ ຢ່າງຮອບດ້ານຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບສະພາບ ແລະ
ບັນຫາໃນຂົງເຂດ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄູ່ ຮ່ວມງານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດການຄ້າສາກົນ.
 

ພະນັກງານມືອາຊີບ ແລະ ຊຳນານງານຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຖືກເລືອກເຟັ້ນບົນພື້ນ ຖານຄວາມຮູ້ ໃນ
ດ້ານຕະຫລາດການເງິນເພື່ອການຄ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ ການເຂົ້າໃຈສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ
ກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ຊຶ່ງບັນດາ ທຸລະກິດກຳລັງປະເຊີນ. ບໍ່ວ່າການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດສາກົນ
ຂອງທ່ານຈະມີລັກສະນະເປັນແນວໃດກໍຕາມ, ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ຈຳກັດ ແມ່ນ
ມີຄວາມຮູ້ດ້ານຕະຫລາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມຊຳນານ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນ
ແລະ ເຄືອຂ່າຍ ໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຍຸດທະສາດຂອງທ່ານໄດ້້.


ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ຈຳກັດ ມີຄວາມສາມາດແນວໃດທີ່ຈະຊ່ວຍ
ທ່ານໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດການຄ້າຂອງທ່ານ ທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຂໍໃຫ້
ທ່ານຈົ່ງບອກພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບວິທີການດຳເນີນການຄ້າ ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າເໝາະສົມສຳລັບທ່ານ.