ທ່ານ​ຍັງ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປເຂົ້າ​ທຸກໆບັນຊີ​ທະນາຄານຢູ່ພາຍ​ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ສະດວກ​ງ່າ​ຍດາຍ. ໃບ​ສະຫລຸບ​ບັນຊີ​ປົກກະຕິປະຈຳ​ເດືອນຂອງ​ທ່ານ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ​ຮູ້ສຶກ​ມີ​ຄວາມ​ສະດວກ​ສະບາຍ ຫລາຍ​ໃນ​ການ​ຕິດຕາມ​ການ​ຊຳລະ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ປະຕິບັດ.