ລະບົບການທະນາຄານອອນລາຍ ເອເອັນແຊັດທຣານແຊັກທີຟ (ANZ Transactive) ເປັນລະບົບການທະນາຄານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານລະບົບອອນລາຍທາງອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ ຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ.  ລະບົບນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດທຸລະກຳແຕ່ລະມື້ຂອງທ່ານ.

ລະບົບການທະນາຄານອອນລາຍນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ
ທີ່ໃໝ່ລ້າສຸດ, ເພື່ອທີ່ທ່ານຈະສາມາດບໍລິຫານການເງິນເພື່ອທຸລະກິດຂອງທ່ານໂດຍການເຂົ້າຫາລະບົບ
ແລະກວດເບິ່ງບັນຊີແລະຂໍ້ມູນສຳຄັນທັງໝົດດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈວ່າລະບົບນີ້ມີ ຄວາມປອດໄພ
ແລະມີປະສິດຕິພາບສູງສຸດ.

ລະບົບການທະນາຄານອອນລາຍຂອງເອັນແຊັດສາມາດໃຫ້ທ່ານດຳເນີນທຸລະກຳລາຍວັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ການບໍລິຫານບັນຊີ

ລະບົບການທະນາຄານອອນລາຍຂອງເອັນແຊັດສາມາດໃຫ້ທ່ານກວດເບິ່ງບັນຊີສຳຮອງ ແລະ ລາຍລະອຽດທຸລະກຳຕ່າງໆ ຂອງບັນຊີທ່ານ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ.

ການສຳລະສະສາງ ຫຼື ການໂອນເງິນ

ສາມາດໃຫ້ທ່ານດຳເນີນທຸລະກຳການສຳລະສະສາງປະເພດຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ໄດ້ສະດວກສະບາຍແລະປອດໄພ

ດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນການສຳລະຫຼືໂອນເງິນໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ທ່ານສາມາດປະຫຍັດເວລາ ແລະ ຫຼດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດໃນການໃສ່ຂໍ້ມູນການໂອນເງິນຊ້ຳໆ. ທ່ານຍັງສາມາດສະໝັກໃຊ້ບໍລິການ ການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນຄຳສັ່ງໂອນເງິນ ຈາກລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ ເຂົ້າສູ່ລະບົບການທະນາຄານອອນລາຍຂອງເອເອັນແຊັດໂດຍກົງ ເພື່ອການດຳເນີນການທີ່ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ.

ລະບົບລາຍງານ

ທ່ານສາມາດດຶງເອົາບົດລາຍງານທັງສອງແບບ ແບບມາດຕະຖານ ແລະ ແບບປັບແປງໄດ້ຈາກລະບົບການທະນາຄານອອນລາຍເອເອັນແຊັດ. ບົດລາຍງານມີທັງຮູບແບບຟາຍ csv ແລະ pdf.  ທ່ານສາມາດດຶງເອົາບົດລາຍງານມາເພື່ອບັນທຶກໄວ້ ຫຼື ທ່ານສາມາດໂອນຖ່າຍບົດລາຍງານ ເຂົ້າໄປໃນລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານເພື່ອການສົມທຽບບັນຊີແບບອັດຕະໂນມັດ.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ເພື່ອສະໝັກໃຊ້ບໍລິການ ລະບົບການທະນາຄານອອນລາຍເອເອັນແຊັດ, ຫຼື ເພື່ອເປີດບັນຊີທຸລະກິດນຳພວກເຮົາ.