ເຂົ້າເຖິງເງິນຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ ກັບເອທີເອັມ ຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ. ທຸລະກິດທີ່ມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງລາຍເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອເປີດບັນຊີເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດກັບທະນາຄານເອເອັນແຊັດວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ, ທະນາຄານຈະອອກບັດໃຫ້. ນີ້ໝາຍເຖິງ ທ່ານສາມາດໃຊ້ບັດເອທີເອັມ ຂອງ ທະນາຄານເອເອັນແຊັດວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ ເພື່ອ:
* ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັດເດບິດອັນດຽວກັນ