ເຂົ້າເຖິງເງິນຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ ກັບເອທີເອັມ ຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ຈຳກັດ. ທຸລະກິດທີ່ມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງລາຍເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອເປີດບັນຊີເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດກັບທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ຈຳກັດ, ທະນາຄານຈະອອກບັດໃຫ້. ນີ້ໝາຍເຖິງ ທ່ານສາມາດໃຊ້ບັດເອທີເອັມ ຂອງ ທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ຈຳກັດ ເພື່ອ:
* ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັດເດບິດອັນດຽວກັນ