ບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ ຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ ສ້າງໂອກາດໃຫ້
ທ່ານມີລາຍຮັບຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງກວ່າ ສຳລັບເງິນສົດທີ່ຝາກ ສຳລັບໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ.
ການລົງທຶນຝາກເງິນ ສາມາດເປີດເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ, ເງິນກີບ ແລະ ເງິນບາດ, ດ້ວຍ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ ອີງຕາມໄລຍະເວລາຂອງການຝາກປະຈຳ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ຝາກ. ໄລຍະ
ເວລາຂອງການຝາກເງິນ ມີຕັ້ງແຕ່ 30 ວັນ ຈົນເຖິງ 12 ເດືອນ.
ທະນາຄານເອເອັນແຊັດວຽງຈັນພານິດຈຳກັດມີບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ (ຝາກບໍ່ມີກຳນົດ)ຫລາຍ
ແບບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄວາມຕ້ອງການທຸລະກິດແລະການໝູນວຽນຂອງເງິນສົດຂອງທ່ານເປັນຕົ້ນ: