ບັນຊີສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ຈຳກັດ ແມ່ນບັນຊີທີ່ຊ່ວຍ
ໃຫ້ທ່ານສາມາດຖືເງິນສົດເປັນສະກຸນເງິນອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ, ເງິນບາດໄທ
ແລະ ເງິນກີບ. ສະກຸນເງິນອື່ນທີສາມາດເປີດໄດ້ແມ່ນ ສະກຸນເງິນເອີໂຣ, ເງິນເຢັນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ
ເງິນໂດລາ ອົດສະຕຣາລີ.


*ມີການກຳນົດມູນຄ່າຕ່ຳສຸດຂອງການຝາກ