ບັນຊີກະແສລາຍວັນທູລະກິດຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດຈຳກັດ ແມ່ນບັນຊີພື້ນຖານ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານທຸລະກິດໃນແຕ່ລະວັນ. ບັນຊີປະເພດນີ້ ເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່
ຕ້ອງການນຳໃຊ້ເງິນຢ່າງເປັນປະຈຳ ເພື່ອຊຳລະຄ່າຕ່າງໆ.

ລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງບັນຊີກະແສລາຍວັນຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດຈຳກັດ ລວມມີ:

*ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂການປ່ອຍເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດຈຳກັດ