ບັນຊີປະຈຸບັນ

ບັນຊີທຸລະກິດ ພື້ນຖານຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ໄດ້ຕາມຄວາມ ຕ້ອງການປະຈຳວັນ

ບັນຊີ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ບັນຊີທີ່ທະນາຄານມີໃຫ້
ມີການແຈ້ງ
ຍອດບັນຊີເງິນ
ຄົງເຫລືອໃຫ້ພ້ອມ

ເງິນຝາກມີກຳນົດ

ໄດ້ຮັບອັດຕາ ດອກເບ້ຍສູງ ສຳລັບເງິນ ຝາກມີກຳນົດ

ການເປີດບັນຊີທຸລະກິດ ຂອງທະນາຄານANZ

ການເປີດບັນຊີແມ່ນງ່າຍ, ມີພຽງ 2-3 ຂັ້ນຕອນ ທີ່ງ່າຍດາຍ

ຄູ່ມືສຳລັບກິດຈະກຳທາງທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ
ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ຈຳກັດ ມີຄວາມຊຳນານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທະນາຄານ ແບບສາກົນ, ມີຄວາມຮູ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ມີລະບົບຄວາມປອດໄພ
ຄ້ຳປະກັນໂດຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ ທະນາຄານພວກເຮົາ.