ບໍລິການຖອນເງິນເກີນບັນຊີເພື່ອເປັນທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດຈຳກັດ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການທຶນດຳ ເນີນທຸລະກິດ. ບໍລິການນີ້ ຖືກອອກແບບໃຫ້ທ່ານມີເງິນທຶນເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດໃນຂອບເຂດຈຳນວນຈຳກັດ.

ບໍລິການຖອນເງິນເກີນບັນຊີ ເພື່ອເປັນດຳເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນ:

*ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂການປ່ອຍເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດວຽງຈັນພານິດຈຳກັດ