ການສະໜອງເງິນກູ້ເພື່ອດຳ ເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານເ ອເອັນແຊັດວຽງຈັນພານິດຈຳກັດ ເປີດໂອກາດໃຫ ້ທ່ານສາມາດມີທຶນ ເພື່ອປະຕິບັດຂໍ້ຜູກມັດທາງທຸລະກິດໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ບໍ່ວ່າແຜນທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະເປັນແນວໃດ, ເງິນກູ້ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ພວກເຮົາສາມາດຫາທ າງອອກທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ຄວາມຈຳ ເປັນທາງທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

 ເງິນກູ້ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ທະນາຄານເອເອັນແຊັດວຽງຈັນ ພານິດຈຳກັດມີຄຸນລັກສະນະ ຄື:

*ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂການປ່ອຍເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ