ການອອກໃບຄ້ຳປະກັນຂອງ ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ
ແມ່ນເຄື່ອງມືທາງການເງິນແບບທາງການ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດແກ່ບຸກຄົນທີ່ສາມາດ ແລະ
ອອກໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ການອອກໃບຄ້ຳປະກັນ ແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນທີ່ຍອມ
ຮັບກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຖືວ່າເປັນການສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ
ແລະ ເຮັດສັນຍາໃນໂຄງການຕ່າງໆ. ການອອກໃບຄ້ຳປະກັນທີ່ປະຕິບັດການສ່ ວນຫຼາຍໂດຍສະ
ເພາະສຳລັບໃຫ້ຜູ້ກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ ແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະເປັນເງິນມັດຈຳສັບການປະມູນ,
ມັດຈຳສຳລັບການຈ່າຍເງິນ ລ່ວງໜ້າ, ມັດຈຳສຳລັບ ຜົນການດຳເນີນງານ ແລະ ມັດຈຳສຳລັບ
ການສ້ອມແປງ. ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ ອອກໃບຄ້ຳປະກັນເພື່ອຈຸດປະສົງ
ຫຼາຍແບບເຊັ່ນ: ການຄ້ຳປະກັນສຳລັບພາສີ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນສາລັບການຂົນສົ່ງ.

* ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂການກູ້ຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດວຽງຈັນພານິດຈຳກັດ