ສຳລັບທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ພວກເຮົາມີບໍລິການເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ສາມາດຄົ້ນຫາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ມີໄດ້.

ການນຳໃຊ້ບໍລິການແລກປ່ຽນ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງ ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ວຽງຈັນພານິດ ຈຳກັດ ແມ່ນມີຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍດາຍ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດວາງແຜນ ກ່ຽວກັບການຊື້ເຄື່ອງ ແລະ ການຕັ້ງລາຄາ ເຄື່ອງທີ່ຂາຍໄດ້ແນ່ນອນຂຶ້ນ.

ບໍລິການດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນມີ:

 

 

 

ທ່ານຈະຕ້ອງມີໂປແກມ Adobe Reader ເພື່ອອ່ານເອກະສານ PDF, ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ Adobe Reader ຟຣີ.