ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ອະນຸມັດ​ການສະ​ເໜີ​ຂໍເງິນ​ກູ້​​ສຳລັບ​ທຸລະ​ກິດ, ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​​ເຂົ້າມາ​ຫາ​ທີ່ສາຂາ​ຂອງ​ທະນາຄານ ​ເອ​ເອັນ​ແຊັດ ຈຳກັດ ​ແລະ ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້ ມາ​ນຳ: