ການຈັດຫາ ເງິນທຶນໝູນວຽນ

ການຈັດຫາ ເງິນທຶນໝູນວຽນ

ງ່າຍໃນການໃຊ້ບໍລິການ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍແບບ ແຂ່ງຂັນ

ເງື່ອນໄຂການ
ຈັດຫາທຶນ

ເງື່ອນໄຂການ
ຈັດຫາທຶນ

ທະນະຄານANZ
ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນ
ການຊຸກຍູ້ດ້ານແຫຼ່ງທຶນ

ແລກປ່ຽນເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດ

ແລກປ່ຽນເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດ

ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ງ່າຍໃນການນຳ ໃຊ້

ການອອກໃບຄ້ຳປະກັນ
ທະນາຄານANZ

ການອອກໃບຄ້ຳປະກັນ
ທະນາຄານANZ

ANZ ມີການຄ້ຳປະກັນໃຫ້
ສຳລັບຫລາກຫລາຍຈຸດ
ປະສົງ

ການສະເໜີຂໍເງິນ
ກູ້ສຳລັບທຸລະກິດANZ

ການສະເໜີຂໍເງິນ
ກູ້ສຳລັບທຸລະກິດANZ

ການເປີດບັນຊີແມ່ນງ່າຍ,ມີພຽງ
2-3 ຂັ້ນຕອນທີ່ ງ່າຍດາຍ

ຢູ່ທີ່ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດຈຳກັດ,ພວກເຮົາມີເຈົ້າໜ້າທີ ທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານສາມາດສະໜອງຫລາກຫລາຍ ທາງອອກດ້ານການເງິນໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ການສະໜອງທຶນເພື່ອການດຳເນີນທຸລະ ກິດ ຈົນໄປເຖິງການ ສະໜອງທຶນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວເພື່ອການຊື້ສິນຄ້າຈຳນວນຫລາຍ, ການອອກ ໃບຄ້ຳປະກັນ ແລະ ການສະໜອງທຶນເພື່ອການຄ້າ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີຄວາມຕ້ອງການແບບໃດພວກເຮົາມີທາງອອກ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອພວກເຮົາມີເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມ
ຊຳນານ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການທ່ານຢູ່ສະເໝີ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານທະນາຄານ ເພື່ອການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຊຶ່ງປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການວຽງຈັນ,ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ບັນດາທ່ານ ເພື່ອຊອກຫາທາງອອກດ້ານການເງິນ ທີ່ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ດ້ວຍປະສົບການ14ປີ ຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ຊຶ່ງເປັນຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຕະຫລາດພາຍໃນ ປະເທດ, ເຂົ້າໃຈສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນທຸລະກິດພາຍໃນສປປລາວ ແລະ ສາມາດອອກແບບການສະໜອງ ທຶນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດ ແຕ່ລະປະເພດຄູ່ມືແນະນຳການໃຫ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອດຳເນີນທູລະກິດ ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ຈຳກັດ ມີຄວາມຊຳນານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທະນາຄານແບບສາກົນ,ມີຄວາມຮູ້ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ມີລະບົບຄວາມປອດໄພ ເປັນຈຸດແຂງ ຂອງທະນາຄານພວກເຮົາຮູ້ວ່າທຸລະກິດແຕ່ລະປະເພດ ມີຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ ແລະ ພວກເຮົາມີຜູ້ຈັດການ ຝ່າຍປະຊາສຳພັນທີ່ທຸ້ມເທເວລາຕໍ່ວຽກງານ ໂດຍສາມາດໄປພົບກັບທ່ານ ຢູ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ເພື່ອສາມາດເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ  ຂອງທ່ານ, ສິນຄ້າ ແລະ ຄຸນລັກສະນະ