ການຈັດຫາ ເງິນທຶນໝູນວຽນ

ການຈັດຫາ ເງິນທຶນໝູນວຽນ

ງ່າຍໃນການໃຊ້ບໍລິການ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍແບບ ແຂ່ງຂັນ

ເງື່ອນໄຂການ
ຈັດຫາທຶນ

ເງື່ອນໄຂການ
ຈັດຫາທຶນ

ທະນະຄານANZ
ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນ
ການຊຸກຍູ້ດ້ານແຫຼ່ງທຶນ

ແລກປ່ຽນເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດ

ແລກປ່ຽນເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດ

ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ງ່າຍໃນການນຳ ໃຊ້

ການອອກໃບຄ້ຳປະກັນ
ທະນາຄານANZ

ການອອກໃບຄ້ຳປະກັນ
ທະນາຄານANZ

ANZ ມີການຄ້ຳປະກັນໃຫ້
ສຳລັບຫລາກຫລາຍຈຸດ
ປະສົງ

ການສະເໜີຂໍເງິນ
ກູ້ສຳລັບທຸລະກິດANZ

ການສະເໜີຂໍເງິນ
ກູ້ສຳລັບທຸລະກິດANZ

ການເປີດບັນຊີແມ່ນງ່າຍ,ມີພຽງ
2-3 ຂັ້ນຕອນທີ່ ງ່າຍດາຍ

ຢູ່ທີ່ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດວຽງຈັນພານິດຈຳກັດ,ພວກເຮົາມີເຈົ້າໜ້າທີ ທີ່ມີຄວາມຊຳນຊຳນານ
ສາມາດສະໜອງຫລາກຫລາຍທາງອອກດ້ານການເງິນໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາທ່ານ
ນັບຕັ້ງແຕ່ການສະໜອງທຶນເພື່ອການດຳເນີນທຸລະກິດ ຈົນໄປເຖິງການ ສະໜອງທຶນໄລຍະກາງ
ແລະໄລຍະຍາວເພື່ອການຊື້ສິນຄ້າຈຳນວນຫລາຍ, ການອອກ ໃບຄ້ຳປະກັນ ແລະ
ການສະໜອງທຶນເພື່ອການຄ້າ.ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີຄວາມຕ້ອງການແບບໃດພວກເຮົາມີທາງອອກທີ່ເໝາະ
ສົມສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອພວກເຮົາມີເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມ
ຊຳນານແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການທ່ານ ຢູ່ສະເໝີ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທະນາຄານ ເພື່ອການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຊຶ່ງປະຈຳຢູ່ຫ້ອງ
ການວຽງຈັນ,ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ບັນດາທ່ານ ເພື່ອຊອກຫາທາງອອກດ້ານການເງິນ ທີ່ເໝາະສົມກັບ
ທຸລະກິດຂອງທ່ານ.ດ້ວຍປະສົບການ 14ປີຂອງທະນາຄານວຽງຈັນພານິດຈຳກັດ
ຊຶ່ງເປັນຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ
ຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດ,ເຂົ້າໃຈສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນ
ທຸລະກິດພາຍໃນ ສປປລາວແລະ ສາມາດອອກແບບການສະໜອງທຶນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດ
ແຕ່ລະປະເພດຄູ່ມືແນະນຳການໃຫ້ກູ້ຢືມເພື່ອດຳເນີນທູລະກິດ ທະນາຄານເອເອັນແຊັດວຽງຈັນພານິດຈຳກັດ ມີຄວາມຊຳນານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທະນາຄານແບບສາກົນ,
ມີຄວາມຮູ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ມີລະບົບຄວາມປອດໄພ ເປັນຈຸດແຂງ ຂອງທະນາຄານພວກເຮົາຮູ້ວ່າ
ທຸລະກິດແຕ່ລະປະເພດມີຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ ແລະ ພວກເຮົາມີຜູ້ຈັດການ ຝ່າຍປະຊາສຳພັນ
ທີ່ທຸ້ມເທເວລາຕໍ່ວຽກງານ ໂດຍສາມາດໄປພົບກັບທ່ານຢູ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານ
ເພື່ອສາມາດເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ
ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ສິນຄ້າ ແລະ ຄຸນລັກສະນະ