ການເປີດບັນຊີຝາກປະຈຳກັບທະນາຄານເອເອັນແຊັດລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນເປັນການ
ຄ້ຳປະກັນວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນໃນຮູບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ແນ່
ນອນ ສຳລັບ ໄລຍະ ເວລາ ໃດໜຶ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ແນ່ນອນ, ເຊິ່ງມີຕັ້ງແຕ່ 30 ວັນ ເຖິງ 12 ເດືອນ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນປະຈຳແລະບໍ່ທັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະນຳໃຊ້ເງິນຂອງຕົນ
ໃນທັນທີທັນໃດ,ການເປີດບັນຊີເງິນຝາກ ປະຈຳກັບທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ລາວ
ຈຳກັດ ອາດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ.ການເປີດບັນຊີຝາກປະຈຳກັບທະນາຄານ
ເອເອັນແຊັດລາວ ຈຳກັດ ມີຈຸດພິເສດຄື:

ທະນາຄານ​ ​ເອ​ເອັນ​ແຊັດ ລາວ ຈຳກັດ ມີ​ຫລາກຫລາຍປະ​ເພດ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຈຳ ​​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ ​ແລະ ກະ​ແສ​ເງິນສົດ​ ສ່ວນ​ບຸກຄົນ ​ເຊິ່ງລວມມີ:

*ຂໍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການເປີດບັນຊີໄດ້. ມີການຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າອື່ນໆ.