ບັນຊີຝາກປະຫຍັດແບບພິເສດຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດລາວ ຈຳກັດ ຊ່ວຍໃຫ້
ທ່ານສາມາດທ້ອນເງິນ ແລະ ລໍຖ້າເບິ່ງການເພີ່ມຂື້ນຂອງຈຳນວນເງິນຝາກ. ການຝາກເງິນ
ແບບນີ້ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຖອນເງິນໄດ້ ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ສະບາຍ.
ທະນາຄານເອເອັນແຊñ©ລາວ ຈຳກັດ ໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍໃນອັດຕາທີ່ແຂ່ງຂັນ, ຊຶ່ງມີການ
ຄຳນວນອັດຕາດອກເບ້ຍໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ ຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນແຕ່ລະເດືອນ. ບັນຊີ ຝາກປະຫຍັດ
ແບບພິເສດຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນຖືກອອກ ແບບ ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ
ບັນຊີແບບອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີໄດ້. ນອກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດນຳ
ໃຊ້ບໍລິການການຕັດສ່ວນໜຶ່ງຂອງເງິນເດືອນເຂົ້າໃນບັນຊີ ຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ.
ບັນຊີເປີດເປັນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ, ເງິນກີບ ແລະ ເງິນບາດ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດແບບສາມາດຖອນເງິນໄດ້ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ,
ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫລື ທ່ານຕ້ອງການອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດ
ຖອນເງິນໄດ້ສຳລັບໄລຍະ ເວລາໃດໜຶ່ງ, ພວກເຮົາມີປະເພດບັນຊີທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງທ່ານ.*ຂໍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາ ແລະ ເງື່ອນໄຂໄດ້.
ມີການຄິດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າອື່ນໆ