ຄຸນລັກສະນະ

ບັນຊີຝາກປະຫຍັດແບບພິເສດ

ບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ

ຍອດເງິນຕ່ຳສຸດ

4,000,000 ກີບ

500 ໂດລາສະຫະລັດ

16,0000 ບາດ

80,000,000 ກີບ

10,000 ໂດລາສະຫະລັດ

400,000 ບາດ

ເປີດໃນສະກຸນເງິນ

ກີບ, ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ບາດ

ກີບ, ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ບາດ

ອັດຕາດອກເບ້ຍແບບແຂ່ງຂັນ

ຈ່າຍອັດຕາດອກເບ້ຍ

ທຸກເດືອນ

ທຸກເດືອນ ຫລື ເມື່ອຄົບກຳນົດ

ຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ທຸກໆມື້

ທຸກໆມື້

ກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍຄົງທີ່

×

ກຳນົດໄລຍະຝາກຄົງທີ່

×

ສາມາດຕໍ່ອາຍຸການຝາກໄດ້

່າງອັດຕະໂນມັດ

×

ຝາກເງິນເປັນປົກກະຕິ

ຕັດເງິນເດືອນເປັນປົກກະຕິ 

ແລະ ອອກຄຳສັ່ງຍຸດຕິໄດ້

×

ສາມາດຖອນເງິນເປັນປົກກະຕິ

×

×

ມີບົດລາຍງານການເງິນ

×

ຄົນລາວສາມາດເປີດບັນຊີໄດ້

ຄົນຕ່າງປະເທດສາມາດເປີດ

ບັນຊີໄດ້

ມີບັດເອທີເອັມ ATM*

×

*ການໃຊ້ບັດເອທີເອັມ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ມີສິດໃນການເປີດບັນຊີ, ເຊິ່ງລວມທັງການ ຖອນເງິນຈາກບັນຊີ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ບັນຊີທີ່ຕ້ອງການລາຍເຊັນດຽວເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງສາ ມາດນຳໃຊ້ບັດເອທີເອັມໄດ້. ສຳລັບປະເພດບັນຊີ ທີ່ຕ້ອງການຫລາຍລາຍເຊັນ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ ເອທີເອັມໄດ້.