ການເປີດບັນຊີກັບທະນາຄານເອເອັນແຊັດລາວ ແມ່ນມີຂັ້ນຕອນກະທັດຮັດ, ງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ທ່ານຈະຕ້ອງ:
ເດີນທາງມາທີ່ສາຂາຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອລົມກັບພະນັກງານຂອງພວກເຮົາກ່ຽວ ກັບບັນຊີທີ່ ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເປີດບັນຊີຮ່ວມ, ຜູ້ທີ່ຈະເປີດທັງໝົດ ຕ້ອງນຳເອກະສານສະແດງຕົວມາພ້ອມ