ບັນຊີຝາກປະຫຍັດແບບພິເສດຂອງ ທະນາຄານANZ

ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ທ້ອນເງິນຂອງທ່ານ ແລະ ເບິ່ງມັນສະ ສົມຫລາຍຂຶ້ນ

ບັນຊີຝາກປະຈຳຂອງ ທະນາຄານANZ

ໃຫ້ຄວາມປອດໄພພ້ອມ ກັບຜົນຕອບແທນຄົງທີ່

ການຝາກເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍສັງເຂບ

ທຸກໆບັນຊີເງິນ ຝາກຂອງທ່ານ ແມ່ນໄດ້ດອກເບ້ຍ ເປັນລາງວັນ

ຈະເປີດບັນຊີ ທະນາຄານ ANZແນວໃດ

ເຮັດໄດ້ໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍ ດ້ວຍ 2-3 ຂັ້ນຕອນ ພື້ນຖານ
ເທົ່ານັ້ນ

ການທ້ອນເງິນສຳລັບສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບທ່ານ

ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ລາວ ຈຳກັດ ມີບໍລິການຝາກປະຢັດຫລາຍຮູບແບບ ສຳລັບບຸກຄົນ
ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດທ້ອນເງິນສຳລັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນມື້​ອື່ນ ຫລື ອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ
ສິ່ງຕອບແທນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກການຝາກເງິນ ແມ່ນດອກເບ້ຍ, ສະນັ້ນ, ຖ້າທ່ານ ຝາກເງິນຫລາຍ
ທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຫລາຍຂຶ້ນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະທ້ອນເງິນເພື່ອ ສິ່ງໃດ,
ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍ.