ທ່ານຍັງສາມາດໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານທຸກແຫ່ງໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ງ່າຍດາຍ ແລະ ທ່ານສາມາດກວດກາເບິ່ງການຈ່າຍເງິນທັງໝົດຂອງທ່ານ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍເບິ່ງຈາກໃບ ສະຫລຸບການເງິນປະຈຳເດືອນ.