ການຈ່າຍເງິນດ້ວຍແຊັກເງິນສົດຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັລາວຈຳກັດ ເປັນວິທີການ ຈ່າຍທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້, ເຊິ່ງສາມາດຖອນເງິນໄດ້ຈາກທຶນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈ່າຍເງິນໃຜກໍໄດ້ ຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ