ການໂອນເງິນຂອງທະ ນາຄານANZ

ການໂອນເງິນຂອງທະ ນາຄານANZ

ຈະເຫັນວ່າມັນງ່າຍໃນ
ການຕິດຕາມກວດ
ການຊຳລະເງິນ

ການໂອນເງິນໂທລະສານ ຂອງທະນາຄານANZ

ການໂອນເງິນໂທລະສານ ຂອງທະນາຄານANZ

ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ສົ່ງເງິນເຖິງ ແລະ ຮັບເງິນຈາກຕ່າງ ປະເທດ

ເຊັກຂອງທະນາຄານ ANZ

ເຊັກຂອງທະນາຄານ ANZ

ວິທີການຊຳລະ ເງິນທີ່ປອດໄພ ແລະ ໄວ້ໃຈໄດ້

ການດຳລົງຊີວິດແບບສະ ໄໝໃໝ່ໃນປະຈຸບັນ ມີຫລາກຫລາຍສະຖານະການ
ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການໂອນເງິນ ຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ ດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ
ແລະ ເວລາກໍມີຈຳກັດຢູ່ທີ່ທະນາຄານເອເອັນແຊັດລາວຈຳກັດ,ພວກເຮົາສາມາດສົ່ງເງິນ
ແລະຮັບການຊຳລະເງິນໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນແລະສຳລັບລູກຄ້າຜູ້ທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໂອນເງິນ,ທະນາຄານຂອງພວກເຮົາມີການຮ່ວມມືທີ່ດີກັບທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
ທົ່ວໂລກ.ໝາຍ ຄວາມວ່າ ພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນການຈ່າຍເງິນໃຫ້ບັນດາທະນາຄານ
ທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໂລກໂດຍຜ່ານສາຂາໃດໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ ຫລື ໂດຍຜ່ານທະນາຄານຫລາຍແຫ່ງ
ທີ່ທະນາຄານພວກເຮົາມີສາຍ ພົວພັນ.