ປົກປ້ອງສິ່ງຂອງມີຄ່າຂອງທ່ານດ້ວຍບໍລິການຕູ້ຝາກນິລະໄພ ຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ລາວ
ຈຳກັດ. ການບໍລິການຂອງ ພວກເຮົາແມ່ນໃນລາຄາເປັນກັນເອງແລະ ເຄື່ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນອາຄານທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງເຊິ່ງຈະສ້າງຄວາມສະບາຍໃຈຫາຍຫ່ວງແກ່ທ່ານ.
ຫ້ອງ ເກັບມ້ຽນຕູ້ຝາກນິລະໄພ ຮັກສາເຄື່ອງຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ລາວ,
ມີການຈັດເວນຍາມຮັກສາຄວາມໄພຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຕູ້ຝາກນິລະໄພກໍຖຶກສ້າງມາຈາກເຫລັກກ້າ
ທີ່ມີຄຸນນະ ພາບສູງປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ໄດ້ເຊິ່ງມັນຖຶກອອກແບບມາເພື່ອ ປົກປ້ອງຊັບສິນທີ່ມີຄ່າຂອງ
ທ່ານໂດຍສະເພາະ.