ANZ ບັນຊີຕະຫລອດເວລາ

ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງ
ດ້ານການເງິນທຸກໆວັນ

ບັດເດບິດວີຊາ

ວິທີໜຶ່ງທີ່ງ່າຍແລະ
ປອດໄພທີ່ສຸດໃນການ
ເຂົ້າເຖິງການເງິນ
ຂອງທ່ານ

ຮັກສາສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃຫ້ປອດໄພ- ການບໍລິການຕູ້ຝາກນິລະໄພ

ປົກປັກຮັກສາສິ່ງຂອງ
ທີ່ມີຄ່າຂອງທ່ານດ້ວຍ
ລະບົບປ້ອງກັນຄວາມ
ປອດໄພຢ່າງ
ໃກ້ຊິດ24ຊົ່ວໂມງ

ຈະເປີດບັນຊີໃໝ່ກັບທະນາຄານ ANZໄດ້ ແນວໃດ?

ເຮັດໄດ້ໄວ ແລະ
ງ່າຍດາຍ ດ້ວຍ 2-3
ຂັ້ນຕອນ ພື້ນຖານ
ເທົ່ານັ້ນ

ການບໍລິການດ້ານທຸລະກຳທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານ ໃນທຸກໆວັນມີ
ຄວາມງ່າຍດາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ທີ່ທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ລາວ ຈຳກັດ,
ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການທະນາຄານສຳລັບບຸກຄົນ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້,ມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ດ້ວຍບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທ້ອນເງິນ ສຳລັບສິ່ງ ໃດສິ່ງໜຶ່ງເປັນພິເສດ,
ຕ້ອງການສົ່ງເງິນໄປຕ່າງປະເທດ ຫລື ຕ້ອງການກວດບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫລອດເວລາ,
ພວກເຮົາມີທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ,ພວກເຮົາມີເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້
ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ທ່ານຢູ່ສະເໝີ.
 

ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ລາວ ຈຳກັດ ມີບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການດ້ານທຸລະກຳ
ທີ່ສາມາດ ປັບປ່ຽນໄດ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການທະນາຄານໃນທຸກໆວັນ ງ່າຍດາຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ພວກເຮົາສາມາດ
ຊ່ວຍຮັກສາເງິນ ຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດ ນຳໃຊ້ເງິນຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫລອດເວລາ.
ທ່ານຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍໂດຍການນຳໃຊ້ເງິນ ຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ ດ້ວຍບັດວີຊ້າເດບິດ.
ພວກເຮົາສາມາດ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຖືເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດດ້ວຍຄວາມປອດໄພ,ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ,
ຮັກສາຂອງມີຄ່າ ຂອງ ທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນ,ການບໍລິການ
ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບ ລາງວັນ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນທ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງ
ທ່ານໃນທຸກໆວັນ ມີຄວາມງ່າຍດາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.